Algemene voorwaarden FitGrid

Hieronder allerlei juridische zaken. 

Niet echt waar we van houden. Lees gerust alles door.

Maar heb je een vraag of een klacht etc.? Neem dan gerust contact met ons op.


Algemene voorwaarden FitGrid:


Artikel 1 Definities:

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Personal Training. Personal Training: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. De Overeenkomst: Overeenkomst tussen FitGrid en de Consument rond Personal Training. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.


Artikel 2 Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Personal Training, die tussen FitGrid en de Consument worden gesloten.


Artikel 3 Het aanbod:

FitGrid brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door FitGrid aangegeven termijn. Als FitGrid geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

Het aanbod omvat tenminste: 

  • de faciliteiten en Personal Training waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • het aantal keer en/of de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • de kosten voor de Personal Training op grond van artikel 5. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten; 
  • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  • de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
  • het (huishoudelijk) reglement. 

De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. 4. Bij elk aanbod gelden de algemene voorwaarden.


Artikel 4 Afwijkende trainingstijden en bevriezen:

Trainingen verplaatsen/afzeggen.

Door met een abonnement te starten bij FitGrid, verklaar je dat je minimaal 3 maanden lang het commitment aangaat. Hierbij hoort ook dat je beschikbaar bent voor alle afspraken die je met jouw persoonlijke trainer hebt gemaakt. 

Je hebt het recht om maximaal 10% van je trainingen te verplaatsen. Deze zijn in te plannen tot maximaal 1 maand na afloop van het desbetreffende abonnement. Deze trainingen kunnen opnieuw ingepland worden in overleg met jouw persoonlijke trainer, mits dit minimaal 24 uur van tevoren aangekondigd is. Herplannen is slechts mogelijk binnen de contractduur met 1 maand uitloop én zolang er ruimte is in de planning. 

Indien het onmogelijk is om te herplannen leidt dit niet tot restitutie van het abonnement. Dit maximum heeft de reden dat wij helaas geen plekken vrij kunnen houden als iemand niet consequent komt trainen.

Abonnement bevriezen

Het is niet mogelijk om je abonnement te bevriezen. Dit komt doordat wij geen tijden vrij kunnen houden als iemand niet consequent komt trainen. FitGrid heeft namelijk verschillende vaste lasten te betalen zoals de huur en kosten voor fitnessmaterialen.

Weet je van tevoren al dat je meer dan 10% van de trainingstijden niet kan komen door bijvoorbeeld vakantie of een verhuizing? Geef dit dan aan vóór ingang van jouw abonnement. Alleen dan kunnen we hier een uitzondering op maken.

FitGrid hanteert één uitzondering middels een ondertekende medische verklaring van de huisarts en/ of specialist. Voor blessures of zwangerschap gelden geen uitzondering omdat de personal trainers de juiste kennis en ervaring hebben om hiermee om te gaan. Voor hoogzwangere vrouwen geldt wél een uitzondering. Officieel ben je hoogzwanger als je 32 weken zwanger bent. Als het onder de uitzonderingen valt dan geldt er een maximum van 3 maanden bevriezen.

FitGrid mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

  • De Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt,
  • De Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens FitGrid of jegens een contractant van FitGrid. FitGrid betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

Artikel 5 Prijs en prijswijzigingen:

Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

FitGrid maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand bekend.

In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door FitGrid te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door FitGrid terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door FitGrid bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door FitGrid terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.


Artikel 6 Verplichtingen van FitGrid:

FitGrid staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

FitGrid onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

Indien FitGrid gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.


Artikel 7 Verplichtingen aan de consument:

De Consument houdt zich aan de door FitGrid gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

De Consument dient een medische contra-indicatie voor (Personal) Training / Fitness te melden aan FitGrid.

De Consument dient de aanwijzingen van FitGrid c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan FitGrid kenbaar te maken, zodat FitGrid uitleg kan geven.

Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door FitGrid beschikbaar gestelde fitnessruimtes. 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan FitGrid mede te delen.


Artikel 8 Tussentijdse wijzigingen:

FitGrid kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. FitGrid zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.


Artikel 9 Betaling:

De verschuldigde kosten worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. FitGrid biedt doorgaans 2 opties. 

Optie 1: Automatische incasso

Optie 2: Factuur betaling van 3 maanden vooruit.

Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim en zal FitGrid Consument Schriftelijk herinneren, onder vermelding van een nieuwe uiterlijke betalingstermijn.

Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is FitGrid gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is FitGrid bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren. De betalingsplicht van deze volledige periode blijft echter bestaan.


Artikel 10 Klachten:

In geval van klachten dient de Consument een klacht over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd - bij FitGrid in. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

FitGrid beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt FitGrid per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 11 Wijzigingsbeding:

FitGrid is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden. FitGrid informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door FitGrid in.


Artikel 12 Aansprakelijkheid:

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Met Personal Trainingen geeft FitGrid adviezen en tips. Consument blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de manier van en keuzes in en tijdens de sport en trainingen. Het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico van Consument. Bij twijfel over fysieke condities, adviseert FitGrid advies in te winnen van een arts of specialist. FitGrid is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval, letsel of blessures.


Artikel 13 Toepasselijk recht:

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.